bielizna-anna

bielizna-annabielizna-anna
Zapisz

bielizna , biustonosz , gorset , piżama , bielizna Triumph , Amourette , bielizna modelująca , bielizna nocna , bielizna damska , bielizna męska

Home › Konkurs "Baw się z nami"

Konkurs "Baw się z nami"

REGULAMIN KONKURSU „BAW SIĘ Z NAMI”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest  firma ~ANNA~ ANNA KUBACKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Cypriana Kamila Norwida 29, 76-200 Słupsk i adres do doręczeń: Centrum Handlowe JANTAR, Ul. Szczecińska 58 lok. B37 (Salon TRIUMPH), 76-200 Słupsk, NIP 8390031394, REGON 770725540, adres poczty elektronicznej: info@bielizna-anna.pl (Organizator). Konkurs organizowany jest we współpracy z autorką bloga www.ciazowomiwordpress.com – Katarzyną Kubacką-Monczak. Powyższe podmioty są sponsorami nagród przewidzianych w konkursie.
 2.  Niniejszy konkurs skierowany jest do konsumentów. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w konkursie.

4.Konkurs jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w regulaminie
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród. Dane przetwarzane są wyłącznie do zakończenia trwania konkursu chyba, że przepisy prawa zobowiązują Organizatora do dłuższego przetwarzania. Organizator nie jest administratorem danych podanych w serwisach społeczności za pośrednictwem, których uczestnik będzie brać udział w konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 19 maja 2016 r. do 1 czerwca 2016 r.
 4. Konkurs prowadzony jest na fanpage bielizna-anna.pl , Misako-matka po japońsku oraz na blogach http://ciazowomi.wordpress.com/  oraz http://bielizna-anna.blogspot.com/ .

§2 Przebieg i zasady przyznawania nagród

 1. Konkurs składa się z 2 etapów.
 2. W 1 etapie zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe i opublikowanie jej w formie komentarza pod (rekomendowane – pierwszym) postem konkursowym na fanpage bielizna-anna.pl.
 3. Treść pytania konkursowego brzmi: „Jaka jest twoja idealna bielizna?”
 4. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe nie biorą udziału w konkursie. Zgłoszenia o charakterze wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w regulaminie. Obowiązuje całkowity zakaz umieszczania ofert handlowych czy treści o charakterze pornograficznym.
 5. Wyboru zwycięzcy dokonuje osobiście komisja w oparciu o subiektywną ocenę atrakcyjności odpowiedzi. Komisja wybiera jedną spośród opublikowanych odpowiedzi. Komisja wybiera również osobę rezerwową, która otrzyma nagrodę w przypadku braku informacji zwrotnej od zwycięzcy w ciągu 10 dni od opublikowania wyników konkursu. Jeśli i osoba rezerwowa nie skontaktuje się z Organizatorem, wówczas nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.
 6. Informacja o wyborze zwycięzcy następuje najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Informacja zostanie opublikowana na fanpage bielizna-anna.pl  oraz Misako-matka po japońsku.
 7. Decyzja dotycząca wyboru zwycięskiego zgłoszenia podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
 8. 2 etap konkursu obejmuje szukanie haseł promocyjnych („oznaczonych jako hasło promocyjnej”), które znajdować się będą w nowych wpisach na blogach http://ciazowomi.wordpress.com/  oraz http://bielizna-anna.blogspot.com/. Hasła mogą być ukryte w treści wpisów bądź być osobnym wpisem. Udział w tej edycji polega na wysłaniu w prywatnej wiadomości poprzez fanpage bielizna-anna.pl odnalezionego hasła. Dla 3 najaktywniejszych uczestników przewidziana jest nagroda II stopnia. Jeśli więcej uczestników spełni ww. wymagania decydująca będzie data wysłania 1 wiadomości  prywatnej poprzez fanpage bielizna-anna.pl.
 9. Wyniki 2 etapu ogłoszone zostaną najpóźniej  terminie 7 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń do konkursu.
 10. Laureaci nagród w celu wydania nagrody muszą przekazać Organizatorowi dane wymagane do wydania nagrody. To jest w przypadku zwycięzcy nagrody I stopnia : imię, nazwisko i adres e-mail, a w przypadku zwycięzców nagrody II stopnia : dane osobowe : imię i nazwisko oraz dane adresowe. Przekazanie danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości  prywatnej na fanpage bielizna-anna.pl.
 11. Nagroda I stopnia wysyłana jest do Zwycięzcy na adres e-mail podany przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej poprzez fanpage bielizna-anna.pl.
 12. Nagrody wydawane (data nadania) są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od uzyskania danych od zwycięzcy wymaganych do ich przekazania.
 13. Za tego samego Uczestnika na potrzeby regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną

§ 3 Nagrody

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 498 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 4 (słownie: cztery) sztuki.
 2. Nagrodami w Konkursie są:

- I stopnia : karta podarunkowa w wersji elektronicznej umożliwiająca zakupy w sklepie bielizna-anna.pl o wartości 300 zł wraz z kwotą 33 zł przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział 1 nagrodę I stopnia w konkursie

- II stopnia : karta podarunkowa do Sephora/Douglas (zgodnie z wyborem zwycięzcy) o wartości 50 zł wraz z kwotą 5 zł przeznaczoną na refundację podatku od nagrody.

3. Zasady realizacji kart zostaną przekazane wraz z nagrodami.

4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej ekwiwalentu w gotówce.

 

§ 4 Opodatkowanie Nagród

Nagrody w Konkursie wydawane są zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz.361). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 10% nagrody i odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.


§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od ostatecznej daty wydania Nagród , przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na Organizatora z dopiskiem „Konkurs - reklamacja ”  i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest  na www.bielizna-anna.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu.
 4. W niniejszym regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Pełną odpowiedzialność za treść regulaminy ponosi Organizator. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
 8.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.